Јавно комунално предузеће "Богатић" - Богатић

Документа

ОГЛАС - Продајa основног средства

Бр. 875

Бр. 875

19.05.2021.

 

На основу Одлуке бр. 650 - 2  од 30.04.2020.године Надзорног одбора Ј.К.П „БОГАТИЋ“ Богатић и Закључка о давању сагласности бр I – R. 249/2020-09 од 25.05.2020.године, Комисија формирана Решењем бр. 1492 од 22.09.2020.године, упућује следећи:

ОГЛАС

о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за продајуосновног средства у јавној својининепосредном погодбом

1. Назив органа и корисника основног средства који се отуђују из јавне својине, који објављује оглас: Јавно комунално предузеће „БОГАТИЋ“ Богатић.

2. Ближи подаци о начину отуђења покретности из јавне својине: Отуђење основнoг средства ће се вршити путем прикупљања писмених понуда и одлучивања о њима у сагласности са Законом о јавној својини и Уредбa Владе Републике Србије.