Јавно комунално предузеће "Богатић" - Богатић

Услуге

Уређење и одржавање гробља и сахрањивање

На гробљу су стално ангажована два радника, и то референт за погребне услуге који обавља комплетну организацију сахрањивања и један НК радник на пословима уређења гробља и ископа рака, а повремено и по потреби су за те послове ангажовани и комунални радници који обављају послове уређења I зоне, изношења смећа и наплате пијачарине, када се ти послови не преклапају.