Јавно комунално предузеће "Богатић" - Богатић

ЈКП Богатић

Организациона структура

Шематски приказ организационе структуре предузећа

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у ЈКП «БОГАТИЋ» - Богатић, осим броја радних места са описом послова и услова за обављање послова за свако радно место као и броја потребних извршилаца, утврђује се унутрашња организација (организациона структура), начин руковођења, овлашћења и одговорности запослених.

У предузећу се послови и радни задаци према функционалној сродности послова обављају у 4 (четири) радне јединице (Р.Ј.):

  1. ТЕХНИЧКА Р.Ј, којом руководи Технички директор,
  2. Р.Ј ЗА ПРАВНО – АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ, ФИЗИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТУ ИМОВИНЕ, којом руководи Секретар
  3. Р.Ј ЗА КЊИГОВОДСТВО И ФИНАНСИЈЕ, којом руководи Шеф рачуноводства, и
  4. Р.Ј ЗА ЕКОЛОГИЈУ, ЧИСТОЋУ ОПШТИНЕ, ПИЈАЧНЕ И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ, којом руководи Шеф  за екологију и погребне услуге.

Директор је орган пословођења, који организује и води пословање предузећа.

Пословодство-менаџмент осим директора чине и руководиоци радних јединица, који су задужени за организацију спровођења Плана развоја предузећа и за свој рад су одговорни директору предузећа.