Јавно комунално предузеће "Богатић" - Богатић

ЈКП Богатић

Организациона структура

Унутрашња организација и систематизација послова ЈКП "Богатић" Богатић уређена је Правилником о организацији и систематизацији послова ЈКП "Богатић" Богатић бр. 1712 од 28.10.2020. године. Унутрашња организација одређује се према врсти и природи послова који се обављају у предузећу, сагласно делатности дефинисаној Статутом и потребама ЈКП "Богатић" Богатић.

Органи ЈКП "Богатић" Богатић су:

ЈКП обавља своју делатност организовано преко својих 5 (пет) организационих јединица, које делују као радне јединице (у дањљем тексту РЈ) и 2(два) сектора и то:

Технички директор координира рад РЈ - водовод и канализација и РЈ - техничка служба и одржавање возног парка.

Координатор за комуналне услуге координира рад РЈ - чистоћа и пијачне услуге, РЈ - погребне услуге и одржавање гробља и РЈ - одржавање јавне расвете.

Секретар је самосталан у раду и за свој рад одговара Директору предузећа.

Секторима руководе Шефови сектора, а РЈ руководе Руководиоци РЈ.

Пословодство предузећа чине: Директор предузећа, Технички директор и Координатор за комуналне услуге.

Руководство радних јединица и шефови сектора организују процес рада у радним јединицама и секторима самостално и обављају послове који су им стављени у надлежност по опису и попису послова. За свој рад и рад радних јединица/сектора којим руководе су одговорни својим непосредним руководиоцима и директору предузећа.