Јавно комунално предузеће "Богатић" - Богатић

ЈКП Богатић

Идентификациони подаци

Назив предузећа: Ј.К.П. «БОГАТИЋ» - Богатић

Матични број: 07334419

ПИБ: 101438635

Текући рачун предузећа: 160-351001-08 (Банка ИНТЕСА)

. 330-34000038-34 (Меридиан банка)

. 200-2372370102882-07 (Поштанска штед.)

Година оснивања: 1984.

Седиште: Богатић, Ул. Мике Витомировића бр.4

Телефон – факс: 015 / 77-86-416,   015 / 77-87-143

E - mail: jkpbogatic@open.telekom.rs